barchinona
INICI NOTÍCIES AGENDA CERCADOR HISTORIADORS FORMACIÓ ENLLAÇOS CONTACTE

En un dia com avui a Barcelona... segons les Rúbriques de Bruniquer

 

SETMANA DEL 12 DE MARÇ A L'18 DE MARÇ

12 de març

1662: Benedicció del terme per demanar que plogui. (Cap. 15).

1678: La Ciutat delibera pagar 50 lliures per a les despeses de pintar la bandera de Santa Eulàlia. (Cap. 15).

1710: El Consell de Cent va tractar sobre la construcció d’una capella damunt del portal de la Portaferrissa. (Cap. 42).

13 de març

1489: La Inquisició van posar dos homes i quatre dones en un cadafal dins la catedral, i després van ser condemnats a presó. (Cap. 23).

1492 i 1493: Consells sobre el fet que a Barcelona es veien moltes cases enderrocades, instant els propietaris a reedificar-les. (Cap. 88).

1602: Un ambaixador de Venècia va rebre una agresió amb ganivetada. (Caps. 17 i 71).

1627: El Consell de Cent rep la notícia de la intenció dels comptat de Rosselló i Cerdanya de separar-se de Catalunya amb Diputacions pròpies. (Caps. 21 i 99).

1632: El Consell de Cent delibera donar 5.000 lliures en deu anys als obrers de Santa Maria del Mar per a les obres de la construcció del retaule de l’església. (Cap. 42).

1686: Pregàries per la plaga de llagosta. (Caps. 15, 70 i 72).

14 de març

1390: El rei Joan ven a la Ciutat de Barcelona el castell i el poble de Montcada i el feu de Cervelló. (Cap. 23).

1427: Terratrèmol a Barcelona passades les onze del matí. (Cap. 73).

15 de març

1442: Penjat a la forca un home per alcabot. Anteriorment havia sigut condemnat a desterro, sota pena de ser assotat la primera vegada si tornava, (com havia passat), i a ser penjat si tornava per segona ocasió. (Caps. 37 i 41).

1628: Mort del Conseller en Cap Francesc Cervera i de Gualbes. (Cap. 18).

1636: Degut a la forta pluja, es va haver de suspendre la visita dels consellers al santuari de Santa Madrona, amb motiu de la festivitat de la santa. (Cap. 15).

1678: Tractes entre el Capítol de la Catedral i el Consell de Cent sobre el retaule que s’havia de fer en honor a Sant Oleguer. (Cap. 42).

16 de març

1458: El rei torna a la ciutat, passada la plaga de pesta. (Cap. 70).

1597: Es posa la primera pedra de l’església de Sant Francesc de Paula al carrer de Sant Pere més Alt. (Cap. 42).

1647: El Consell de Cent tracta sobre la compra d’unes cases veïnes a la Casa de la Ciutat, per ampliar-la. (Cap. 46).

1666: L’Hospital de Sant Llàtzer és restituït a l’Hospital General de la Santa Creu. (Cap. 75).

1667: El Consell de Cent tracta sobre la renovació dels objectes que representen la Passió de Jesús en la processó del Corpus. (Cap. 15).

17 de març

1427: Processó pel terratrèmol succeït el passat dia 2. Missa a Santa Maria del Mar, amb sermó de Felip de Malla. (Cap. 15).

1478: Els consellers escriuen al bisbe plantejant quedar exclosos de la prohibició papal de les visites als monestir de monges, atès que són protectors dels monestirs i han de visitar-los com a tals. (Cap. 42).

1497: La Ciutat dóna pedra per fer l’obra de l’arc que ha de sostenir l’orgue de l’església de Santa Maria del Mar. (Cap. 42).

1553: Primera pedra del baluard de Ponent. (Caps. 54 i 55).

1607: Solemnes processons per demanar a Déu que plogui. (Cap. 15).

18 de març

1416: El conseller Joan Fiveller i altres visiten el rei a Igualada, en estar malalt. (Cap. 28).

1417: Es compra un obrador situat a la plaça de Sant Jaume per enderrocar-lo i ampliar i embellir el carrer de la Diputació. (Caps. 46 i 88).

1479: Els Consellers escriuen al rei sobre els diversos parers que tenen respecte on havia de ser millor construir el moll de la ciutat, tot i que al final resolen que continuïn les obres allà on han sigut iniciades. (Cap. 66).

1563: Benedicció de la capella dels Infants Orfes. (Cap. 75).

1676: Es planteja el tancament del cementiri dels apestats del convent de Jesús. (Cap. 42).

 


SETMANA DEL 5 DE MARÇ A L'11 DE MARÇ

5 de març

1372: El Consell de Cent compra per 22.000 lliures la casa del notari Simó Rovira per a poder tenir una seu pròpia, la futura Casa de la Ciutat.

1453: El Consell de Cent debat sobre l’oferta que els havia fet un home de mecanitzar i automatitzar el campanar de les hores («que faría cert artifici ab contrapesos, las horas tocarían per ellas mateixas, y no sería necessitat ferlas tocar â mans com fins â les hores era estat fet»).

6 de març

1451: La Ciutat va debatre si era convenient o no que Barcelona tingués un Estudi General (Universitat).

1496: Es trasllada de manera permanent el Sagrari de la catedral a la Cripta de Santa Eulàlia.

7 de març

1382: Tot i que el Consell de Cent està disposat a aportar 300 lliures a les obres del claustre de la Catedral, el Consellers s’hi negaren, en considerar que ja que el bisbe Planella posava els seus escuts heràldics a les voltes del claustre, hauria de pagar ell totes les obres.

1521: Gran i solemne processó demanant a Déu Nostre Senyor que faci que plogui.

1598: Eclipsi de sol, entre les nou i les deu del matí, i per espai d’una mitja hora.

8 de març

1393: La Ciutat delibera aportar 50 florins a les obres del dormitori del monestir de Pedralbes.

1638: S’ordena que el peix dels foraters sigui venut a la plaça del Blat Vella pels seus amos i no per intermediaris.

1643: Solemne processó dels dominics del convent de Santa Caterina per anar a rebre al portal de l’Àngel una relíquia de Sant Tomàs d’Aquino.

1714: Una dona va ser condemnada per lladre a ser assotada, marcada a foc i set anys de galera.

9 de març

1385: L’infant Joan prohibeix que els metges jueus que hagin sigut examinats no puguin exercir.

1694: El Consell de Cent debat sobre la construcció d’un baluard davant del convent de Sant Francesc.

10 de març

1599: Processó per què la reina tingui una bona navegació en el seu viatge des de l’Alemanya.

1648: El Consell de Cent delibera fer un nou pagament, de 3.000 lliures, per a les obres del moll.

1682: Els corders de viola adrecen una petició al Consell per a què no es pugui vendre budells a ningú que no sigui a ells.

11 de març

1439: Deliberació del Consell de Cent sobre on era més convenient de construir el moll de la Ciutat.

1645: La confraria d'ollers i rajolers entrega al mostassaf els motllos de rajola i de teula. No se'n podran fer si no era segons aquests motllos.

1649: Indicació del Consell per a què l’Hospital de la Misericòrdia s’encarregui de treure el fang dels carrers i clavegueres de la ciutat.

1649: El Consell del Trenta-sis debat la petició dels cirurgians col·legiats per a què no es pugui afeitar ni tallar els cabells els dies de festa de precepte.

1700: Es debat l’enderroc de les torres del Portal Nou.

 


 

SETMANA DEL 26 DE FEBRER AL 4 DE MARÇ

26 de febrer

1439: Incendi al convent de framenors «ê cremás un Dormidor poch, ê moltes Cambres ab tots los libres, ê altres bens que eren en les dites Cambres».

1660: El Consell de Cent tracta la petició de la confraria dels corders per poder fer espardenyes.

1687: El Consell de Cent delibera pagar diverses quantitats de diners pels “adornos” de la nova aula de lleis l’Estudi General.

27 de febrer

1483: Judici contra un esclau negre acusat de l’assassinat de la seva dona i del fill del seu amo. Va ser condemnat a ser arrossegat, estenallat, degollat i esquarterat.

1588: A Barcelona es fa una processó solemne per pregar per la armada enviada pel rei Felip II contra Anglaterra.

1 de març

1465: Es va fer el peritatge per a l’enderroc d’una casa del carrer de la Cucurella amb entrada pel de Petritxol per a possibilitar el pas lliure vers l’església del Pi.

1616: Es va acordar enderrocar la Casa del Correu per construir una estància per als consellers a planta baixa i l’arxiu del Banc en planta superior.

2 de març

1373: Gran terratrèmol a Barcelona.

1649: El Consell de Cent va tractar sobre la desobediència dels hortolans del portal de Sant Antoni de vendre el gènero al costat de la Pescateria.

3 de març

1507: Els Consellers, estant la ciutat en plena epidèmia, decideixen escollir Sant Sebastià patró de la ciutat, dedicant-li una capella i fundant una confraria per a la seva devoció.

1705: Es va prohibir al mestre de les fonts que deixés les claus de la caseta dita la mare de les fonts a ningú.

4 de març

1471: Judici a dos homes, que foren condemnats l’un a morir a la forca i l’altre a que se li tallés el puny i la llengua.

1682: Es va concedir permís als jesuïtes a tancar un tros de terreny de la Rambla proper al portal de la Portaferrissa per a les obres de construcció de la seva església (l’actual església de Betlem).